Nincs termék a kosárban!

Nemeskürty István (szerk.): Magyar Biblia-fordítások - Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig

Nemeskürty István (szerk.): Magyar Biblia-fordítások - Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig

Cikkszám : S9631541487
Kiadó:
Szépirodalmi Könyvkiadó
Fogyasztói ár2.450 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Tartalom

Biblia, szókincs, irodalom (Nemeskürty István)

Kódexekben fennmaradt, kéziratos, részleges biblia-fordítások (1400-as évek közepe - 1526)

- Ujlaki Bálint és Pécsi Tamás fordítása
- Ószövetség (Bécsi-kódex)
- Eszter könyve 1
- Eszter könyve 5
- Jónás könyve 1
- Újszövetség (Müncheni-kódex) - Részek a négy evangéliumból
- Máté 3. Keresztelõ Szent János bûnbánatot hirdet. Jézus megkeresztelkedése
- Máté 5. A nyolc boldogság
- Máté 8. A kafarnaumi százados hite
- Máté 13. A magvetõ példabeszéde
- Máté 26-28. Jézus kínszenvedése, halála és föltámadása
- Márk 6. Keresztelõ Szent János fõvétele
- Márk 10. A házasságról; a gyermekekrõl; a gazdaságról
- Márk 13. Jövendölés a világ végérõl
- Márk 16. Az apostolok küldetése
- Lukács 1. Az angyali üdvözlet
- Lukács 2. Jézus születése
- Lukács 11. A Miatyánk
- Lukács 16. A gazdag ember és a szegény Lázár
- Lukács 20. Az adógaras
- Lukács 24. Jézus feltámadása után megjelenik tanítványainak
- János 1. Az ige megtestesül
- János 2. A kánai menyegzõ
- János 12. Jézus bevonulása Jeruzsálembe és tanításának összefoglalása
- János 17. Jézus imája szenvedése elõtt
- János 21. Jézus evangéliumának zárószakasza. Péter megbizatása
- Báthori László elveszett biblia-fordítása
- Halábori Bertalan keze írása
- Vasárnapi és ünnepnapi evangéliumok és olvasmányok (Döbrentei-kódex 1508)
- Lukács 2. Jézus születése
- Pál apostol a rómaiaknak 13
- Pál apostol elsõ levele a korintusiaknak 9
- János apostol és evangéliusta elsõ levele 4
- A Jordánszky-kódex névtelen fordítója
- Ószövetség
- Mózes öt könyve, Józsue könyve, Bírák könyve (1519)
- Újszövetség
- A négy evangélium, Apostolok Cselekedetei, Pál apostol levele a zsidóknak, Jakab apostol
levele, Péter apostol levelei, János apostol és evangélista levelei, fJudás Tádénak, Jakab
apostol fivérének levele, János apostol és evangélista: Jelenések könyve (1516)
- Mózes elsõ könyvébõl. A teremtés és a bûnbeesés
- Mózes második könyvébõl. A tízparancsolat, Adakozás a szentélyre; a szentélyre vonatkozó
elõírások
- Bírák könyvébõl. Sámson története
- Márk 14-15. Krisztus kínszenvedése Márk evangéliuma szerint
- János 12. Jézus bevonulása Jeruzsálembe és tanításának összefoglalása
- Apostolok Cselekedetei 2. A Szentlélek eljövetele
- Apostolok Cselekedetei 4-5. A keresztény "õskommunizmus"
- Apostolok Cselekedetei 9. Pál fordulása
- Péter apostol elsõ levele 2. Tanácsok a társadalomba való beilleszkedésre
- Jelenések könyve
- Nyujtódi András
- Judit könyve (Székelyudvarhelyi-kódex 1526)
- Judit könyve 1
- Judit könyve 8
- Judit könyve 10 és 12
- Judit könyve 13

Nyomtatott, részleges Biblia-fordítások Erasmus filológiai pontosságára törekvõ újszövetség-kiadásainak szellemében (1532-1541)

- Komjáthy Benedek
- A Szent Pál levelei magyar nyelven (Krakkó 1533)
- Pál apostol elsõ levele a korintusiaknak 13
- Pál apostol második levele a korintusiaknak 12
- Pesti Gábor
- Új testamentum magyar nyelven (Bécs, 1536. július 13.)
- Máté Kapitulom 13. Példabeszédek
- Máté Kapitulom 17. A templomadó
- Máté Kapitulom 22. A fõparancsolat
- Márk 5. Kapitulom. A gerázai ördöngõs
- Márk 6. Kapitulom. Keresztelõ János feje vétele
- Lukács 7. Kapitulom. Jézus és a bûnös asszony
- Lukács 10. Kapitulom: Az irgalmas szamaritánus
- Lukács 11. Kapitulom. Az Úr imádsága
- Lukács 12. Kapitulom. Ne féljetek üldözõitektõl
- Lukács 18. Kapitulom. Jézus, a gyermekek és a gazdag ifjú
- Lukács 24. Kapitulom. Emmaus
- János 4. Kapitulom. Jézus a szamariai asszonnyal beszélget
- János 6. Kapitulom. A csodálatos kenyérszaporítás
- Sylvester János
- Új testamentum magyar nyelven, melyet az görög és diák nyelvbõl újonnan fordítják az
magyar nípnek keresztény hütben való ípülísíre (Sárvár 1541)
- Apostolok Cselekedetei 9. Pál fordulása
- Apostolok Cselekedetei 17. Pál areopáguszi beszéde Athénban
- Jelenések könyvébõl (Apokalipszis) Isteni jelenísrûl való könyv, mely Szent Jánosnak lûn, ki
szentírásbeli doktor vala 4. 5. 6. 8. 9. 11.

A megverselt, énekelt Biblia

- Tinódi Sebestyén: Judit asszon históriája
- Tinódi Sebestyén: Dávid királ mint az nagy Góliáttal megvíutt
- Batizi András: Az istenfélõ Zsuzsánna asszonnak históriája
- Sztárai Mihály: Az Holofernesz és Judit asszony históriája
- Dézsi András: Izsák áldozatjáról
- Kákonyi Péter: "Régen vala az nemes Perzsiában..."

A reformáció szellemében készült Biblia-fordítások

- Tövisi Mátyás és Eszéki Szigeti Imre
- A Jézus Sirah könyve magyar nyelven (Kolozsvárba 1551)

Heltai Gáspár kolozsvári mûhelyének Biblia-fordításai

- Gyulai István
- A Bibliának elsõ része, azaz Mózesnek öt könyve (Kolozsvár 1551)
- A teremtés könyvébõl
- 1. A teremtés
- 19. Szodoma pusztulása. Lót története
- Ézsau és Jákob
- Gyulai István
- A Bölcs Salamon királynak könyvei (Kolozsvár 1551-1552)
- A Példabeszédek könyvébõl
- Példabeszédek könyve 31. A derék asszony dicsérete
- Gyulai István
- A Bibliának negyedik része, azaz a Prófétáknak írások (Kolozsvár 1552)
- Dániel könyve 5. Baltazár király lakomája
- Dániel könyve 6. Dániel az oroszlánok barlangjában
- Jónás könyve 1. 2. 3. 4.
- Heltai Gáspár
- A Bibliának második része, melyet megtolmácsolt és magyar nyelvre lefordított a régi és igaz
szent könyvekbõl Heltai Gáspár (Kolozsvár 1565)
- A Királyok elsõ könyve. Dávid öregsége, Salamon királlyá tétele
- Heltai Gáspár
- A Jézus Krisztusnak Új Testamentoma (Kolozsvár 1561. Második kiadás 1562)
- Ajánlás
- A Lukács-evangélium kezdete. Elöljáró beszéd
- Lukács 1. Az angyali üdvözlet
- Lukács 2. Jézus születése
- János 2. A kánai menyegzõ
- Az Apostoloknak Cseleködetek 27. és 28. része. Pál és Lukács hajóútja Rómába
- Melius Juhász Péter
- Az két Sámuel könyveinek és a két királi könyveknek az zsidó nyelvnek igazságából és az
igaz és bölcs magyarázók fordításából igazán való fordítása magyar nyelvre (Debrecen 1565)
- Elõszó és ajánlás
- Sámuel elsõ könyvébõl. Dávid és Góliát
- Sámuel második könyvébõl. Dávid és Batseba
- A Királyok elsõ könyvébõl. Salamon ítélete
- Félegyházi Tamás
- A Mi Uronk Jézus Krisztusnak Újtestamentoma avagy frigye görögbõl magyar nyelvre
fordíttatott (Debrecen 1586)
- Máté 5. A nyolc boldogság
- Máté 8. A kafarnaumi százados. Az ördöngõsök és a disznókonda
- Máté 11. Keresztelõ János üzenete a börtönbõl
- Máté 14. Jézus a vízen jár
- Máté 16. Jézus Péterre bízza az egyházat
- Máté 19. Jézus és a gazdag ifjú
- Máté 20. A szõlõmûvesek példázata
- Máté 22. Az adógaras
- Márk 6. Keresztelõ János fõvétele
- Lukács 11. A Miatyánk
- János apostol és evangélista elsõ levele. A szeretetrõl
- Károlyi Gáspár
- Szent Biblia, azaz Istennek Ó- és Újtestamentumának próféták és apostolok által megíratott
szent könyvei (Vizsoly 1590)
- Ószövetség
- Mózes I. Teremtés 1. 2. 3.
- Mózes I. Vízözön 6. 7. 8.
- Mózes I. A bábeli torony 11.
- Mózes I. Ábrahám áldozata 22.
- Mózes I. József történetébõl 37. 39.
- Mózes II. Mózes születése 2.
- Mózes II. Az égõ csipkebokor 3.
- Mózes II. Átkelés a Vörös-tengeren 14.
- Mózes II. A tízparancsolat 19. 20.
- Judit könyve 10. 12. 13.
- Jób könyve 10.
- Dániel könyve 3. A kemencébe vetett három ifjú
- Dániel könyve 6. Dániel az oroszlánok barlangjában
- Dániel könyve 13. Zsuzsánna
- Újszövetség
- A Passió Szent Lukács szerint 22. 23. 24.
- Komáromi Csipkés György módosításai
- Máté 10.
- Máté 16.
- Márk 2.
- Márk 13.
- Lukács 1.
- János 1.

A Trentói (Tridenti) Zsinat utáni katolikus biblia-értelmezés szellemében fogant fordítás

- Káldi György
- Szent Biblia (Bécs 1626)
- Mojzes elsõ könyve. 1. A teremtés
- Lukács 11. A Miatyánk
- Lukács 15. A tékozló fiú (Káldi; Müncheni-kódex; Jordánszky-kódex; Pesti Gábor; Sylvester
János)
- János 3. Nikodémus Jézusnál
- János 8. A házasságtörõ asszony
- János 11. Lázár feltámasztása
- János 18-20. Passió és feltámadás
- Jakab apostol levele 2.

A bibliától a népmeséig és a regényes elbeszélésig

- Júdás az utolsó vacsorán (Winkler-kódex)
- Jézus elfogatása (Winkler-kódex)
- A Szûzanya a keresztfa alatt (Winkler-kódex)
- A bûnbeesés (Teleki-kódex)
- János 20. (Jordánszky-kódex)
- Baranyai Mucsi Pál: A tékozló fiúról
- Mózes elsõ könyve 24. (Károlyi Gáspár)
- Batizi András: Izsák házasságáról való história
- A gyulafehérvári sorok
- A konigsbergi töredékek
- Dézsi András: Az ifjú Tóbiásnak házasságáról való históri
- Sámuel I. 25. Abigél históriája (Károlyi Gáspár; Küküllei Névtelen)
- Erdéli Máté: Keresztelõ Szent János fejevétele
- Márk 5 (Bornemissza Péter)

Dallos Hanna e biblia élményének huszadik századi fába metszõje

Mutatók

- Források
- A kötetben található Biblia-részletek mutatója a Biblia könyvei sorrendjében
- A Biblia-fordítók és -földolgozók betûrendes mutatójaOldalszám: 336

Kiadási év: 1990

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.