Nincs termék a kosárban!

ifj. Bartók Béla: Apám életének krónikája - Bartók Béla fiának visszaemlékezései

ifj. Bartók Béla: Apám életének krónikája - Bartók Béla fiának visszaemlékezései

Cikkszám : 9789632270487
Kiadó:
Hagyományok Háza
Fogyasztói ár2.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Bar­tók Bé­lá­ról már éle­té­ben, majd ha­lá­la után fo­ko­zott mér­ték­ben sok élet­rajz, vissza­em­lé­ke­zés és le­írás je­lent meg. Ezek nagy ré­sze meg­le­he­tő­sen hi­á­nyos vagy egy­ol­da­lú volt, és sok rossz adat, té­ves kö­vet­kez­te­tés lá­tott nap­vi­lá­got. Idő­sze­rű­nek lát­szott, hogy meg­je­len­jék egy tel­je­sebb össze­ál­lí­tás, amely rész­ben a meg­lé­vő for­rá­sok­ra, rész­ben a még élő ta­núk­ra tá­masz­kod­va Bar­tók élet­pá­lyá­já­nak hi­te­le­sebb ké­pét ad­ja. Az össze­gyűj­tött ada­tok nagy szá­ma le­he­tő­vé tet­te Bar­tók éle­té­nek va­ló­ban nap­ló-rész­le­tes­sé­gű le­írá­sát. Bar­tók össze­sen 23 561 na­pig élt, eb­ből az el­ső 18 év­re csak mint­egy 100 hi­te­les adat esik, hi­szen nagy­részt a szü­lői ház­ban élt, eb­ben az idő­szak­ban köz­na­pi éle­té­ből csak egy-egy je­len­tős ese­mény emel­ke­dik ki. Mind­azo­nál­tal eb­ben a kor­szak­ban is pon­to­san nyo­mon kö­vet­he­tők Bar­tók tar­tóz­ko­dá­si he­lyei, csa­lá­di kö­rül­mé­nyei, is­ko­lai ta­nul­má­nyai, em­be­ri és ze­nei fej­lő­dé­se. – Fel­nőtt kor­sza­ká­nak 17 000 nap­já­ról vi­szont kö­zel 4700 ada­tot si­ke­rült össze­gyűj­te­ni, va­gyis 3-4 na­pos idő­kö­zök­kel kö­vet­het­jük élet­út­ját, úgy­szól­ván nem ma­radt fe­hér folt éle­té­ben.

A for­rá­sok leg­na­gyobb ré­sze Bar­tók­nak és csa­lád­tag­ja­i­nak le­ve­le­zé­se. Ma­gá­tól Bar­tók­tól több mint 2000 le­vél ada­ta­it hasz­nál­tam fel, az elő­ször ez év­ben meg­je­le­nő csa­lá­di le­ve­le­ken kí­vül ter­mé­sze­te­sen nyom­ta­tás­ban (el­ső­sor­ban dr. Demény Já­nos mun­ká­já­nak ered­mé­nye­ként) már köz­zé­tett, ide­ge­nek­nek szó­ló le­ve­lek anya­gát is. A le­ve­lek tel­jes szö­ve­gé­nek köz­lé­se nem en­nek a könyv­nek a fel­ada­ta. Az ese­mé­nyek szá­raz le­írá­sát oly­kor in­kább ki­vo­na­tos Bar­tók-idé­ze­tek­kel he­lyet­te­sí­tet­tem. Sok le­vél­nek vi­szont – jo­gi okok­ból – csak kel­te­zé­se és cím­zett­je sze­re­pel, a tel­jes­ség és a to­váb­bi ku­ta­tá­sok ér­de­ké­ben még­is cél­sze­rű­nek tar­tot­tam ezek jel­zé­sét is. Ta­núi ezek az ada­tok Bar­tók hi­he­tet­len mun­ka­bí­rá­sá­nak is: szer­te­ága­zó alap­ve­tő mun­ká­ja mel­lett né­ha na­pi 5-6 le­ve­let is meg­írt, ma­gán­órá­kat adott, lá­to­ga­tá­so­kat tett. Bar­tók csa­lád­tag­jai kö­zül el­ső­sor­ban édes­any­já­nak mint­egy 1000, de a töb­bi csa­lád­tag­ok­nak is több száz le­ve­lé­ből idéz­tem Bar­tók­ra vo­nat­ko­zó lé­nye­ges ada­to­kat; a Bar­tók­nak szó­ló ide­gen vá­lasz­le­ve­lek­re vi­szont csak ma­gya­rá­zat szük­sé­ges­sé­ge ese­tén tá­masz­kod­tam.

 

Oldalszám: 487

Kiadási év: 2006

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.