Nincs termék a kosárban!

Manuel Castells: Az információ kora I-III.

Manuel Castells: Az információ kora I-III.

Cikkszám : S9789639567931
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Fogyasztói ár28.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Manuel Castells korszakalkotó trilógiája:
A hálózati társadalom kialakulása
Az identitás hatalma
Az évezred vége

Tartalom I. kötet A hálózati társadalom kialakulása

Ábrák jegyzéke    
Táblázatok jegyzéke    
Köszönetnyilvánítás (2000)    
Köszönetnyilvánítás (1996)    
Előhang: A hálózat és az én    
Technológia, társadalom és történelmi változás    
Informacionalizmus, indusztrializmus, kapitalizmus, etatizmus: fejlődési módok és termelési módok    
Informacionalizmus és kapitalista peresztrojka    
Az Én az információs társadalomban    
Néhány szó a módszerről    
Az információs technológia forradalma    
Melyik forradalom?    
Az ipari forradalom tanulságai    
Az információs technológiai forradalom történelmi eseményei    
A mikroelektronikára épülő makrováltozások: elektronika és információ    
Az Internet létrehozása    
A hálózati technológiák és a mindent átfogó számítástechnika    
Az 1970-es évek technológiai vízválasztója    
Az élet technológiái    
A társadalmi kontextus és a technológiai változás dinamikája    
Modellek, szereplők és az információs technológia helyszínei    
Az információs technológiai paradigma    
Az új gazdaság: informacionalizmus, globalizáció, hálózatosodás    
Termelékenység, versenyképesség, és az információs gazdaság    
A termelékenység talánya    
Specifikus vonása-e az információs gazdaságnak a tudás alapú termelékenység?    
Informacionalizmus és kapitalizmus, termelékenység és nyereségesség    
Az informacionalizmus történelmi sajátosságai    
A globális gazdaság kialakulása, szerkezete és dinamikája    
Globális pénzpiacok    
Az árupiacok és a szolgáltatások globalizációja: a nemzetközi kereskedelem fellendülése és átalakulása    
Globalizáció vagy regionalizáció?    
A termelés nemzetközivé válása: multinacionális vállalatok és nemzetközi termelési hálózatok    
Információs termelés és a tudomány és a technológia szelektív globalizációja    
Globális munkaerő?    
A globális gazdaság geometriája: szegmensek és hálózatok    
A globalizáció politikai gazdaságtana: kapitalista átszerveződés, információs technológia és állami stratégiák    
Az új gazdaság    
Hálózati vállalkozások: az információs gazdaság kultúrája, intézményei és szervezetei    
A kapitalizmus átszerveződése az indusztrializmustól az informacionalizmushoz vezető átmenet során    
A tömegtermeléstől a rugalmas termelésig    
A nagyvállalatok válsága és a kis üzleti vállalkozások: mítosz és valóság    
"Toyotizmus": a vezetők és a dolgozók együttműködése, többfunkciós munkaerő, teljes körű minőségellenőrzés és a bizonytalansági tényezők csökkentése    
Vállalatközi hálózatok    
Nagyvállalati stratégiai szövetségek    
A horizontális nagyvállalat és a globális üzleti hálózatok    
A vertikális nagyvállalati modell válsága és az üzleti hálózatok kialakulása    
A hálózatok hálózata: a Cisco-modell    
Az információtechnológia és a hálózati vállalkozások    
A kultúra, az intézmények és a gazdasági szerveződés: a kelet-ázsiai üzleti hálózatok    
A kelet-ázsiai gazdasági hálózatok lehetséges tipológiája    
Japán    
Korea    
Kína    
Kultúra, szervezetek és intézmények: az ázsiai gazdasági hálózatok és a fejlesztő állam    
Multinacionális vállalatok, transznacionális nagyvállalatok és nemzetközi hálózatok    
Az informacionalizmus szelleme    
A munka és a foglalkoztatás átalakulása: hálózati munka, rugalmas munkaidő és munkanélküliség    
A foglalkozási és foglalkoztatási struktúra történelmi fejlődése a G7 csoporthoz tartozó fejlett kapitalista országokban 1920-2005    
Poszt-indusztrializmus, szolgáltató gazdaság és információs társadalom    
A foglalkoztatási struktúra átalakulása 1920-1970 és 1970-1990    
Az új foglalkozási struktúra    
Az információs társadalom felnőtté válása: foglalkoztatási előrejelzések a huszonegyedik századra    
Összegzés: a foglalkozási struktúra fejlődése és ennek következményei az információs társadalom összehasonlító elemzésére    
Létezik-e globális munkaerő?    
A munka folyamata az információs paradigmában    
Az információs technológia hatásai a foglalkoztatásra: munkanélküli társadalom felé haladunk?    
A munka világa és az információs megosztottság: rugalmas munkaidőben dolgozó távmunkások    
A tőke és a munka közötti viszonyok átrendeződése és az információs technológiák: társadalmi dualizmus vagy széttöredezett társadalmak?    
"A" függelék. Statisztikai táblázatok a 4. fejezethez    
"B" függelék. Módszertani jegyzet és statisztikai referenciák a G7 országok foglalkozási és foglalkoztatási struktúrájának elemzéséhez 1920-2005-ig    
A foglalkoztatás százalékos megoszlása gazdasági ágazatok és iparágak szerint    
Iparágak szerinti foglalkoztatási statisztikák    
A foglalkoztatás foglalkozás szerinti megoszlása    
A foglalkoztatási státusok megoszlása    
Statisztikai források    
A valóságos virtualitás kultúrája: az elektronikus kommunikáció integrálódása, a tömegközönség átalakulása és az interaktív hálózatok kifejlődése    
A Gutenberg-galaxistól a McLuhan-galaxisig: a tömegtájékoztatási eszközök kultúrájának kialakulása    
A tömegközönség diverzifikálódása és az új média    
Számítógéppel közvetített kommunikáció, intézményi ellenőrzés, társadalmi hálózatok és virtuális közösségek    
A Minitel története: l'état et l'amour    
Az Internet-konstelláció    
Az interaktív társadalom    
A nagy fúzió: a multimédia mint szimbolikus környezet    
A valósággá vált virtualitás kultúrája    
Az áramlások tere    
Fejlett szolgáltatások, információáramok és a globális város    
Az új ipari tér    
Mindennapi élet az elektronikus otthonokban: a nagyvárosok alkonya?    
A városi formák átalakulása: az információs város    
Amerika utolsó elővárosi határvidéke    
Az európai városok hervadó bája    
Urbanizálódás a harmadik évezredben: megapoliszok    
A tér társadalomelmélete és az áramlástér elmélete    
A történelem végének építészete    
Az áramlások tere és a helyek tere    
Az örökkévalóság peremén: időtlen idő    
Idő, történelem és társadalom    
Az idő mint értékforrás: a globális kaszinó    
A rugalmas munkaidő és a hálózati vállalkozás    
Az élet során munkával töltött idő zsugorodása és torzulása    
Az életciklus elmosódása: társadalmi ritmuszavarok felé haladunk?    
A megtagadott halál    
Konyhakész villámháborúk    
Virtuális idő    
Idő, tér és társadalom: az örökkévalóság peremén    
Összegzés: A hálózati társadalom    
Irodalom    
Névmutató

Tartalom II. kötet Az identitás hatalma

Ábrák jegyzéke
Táblázatok jegyzéke
Összesítőtáblázatok jegyzéke
Előszó és köszönetnyilvánítás (2003)
Világunk, életünk
1. fejezet Közösségi mennyországok: identitás és életcélok a hálózati társadalomban
Az identitás felépítése
Az Isten mennyországai: vallási fundamentalizmus és kulturális identitás
Umma versus Jahiliya: iszlám fundamentalizmus
Az Isten óvjon bennünket! Az amerikai keresztény fundamentalizmus
Nációk és nacionalizmusok a globalizáció korában: képzeletbeli közösségek vagy közösségi képzetek?
Nemzetek az állam ellen: a Szovjetunió felbomlása és a Lehetetlen Államok Közössége (Szojuz Nyevozmozsnüh Goszudarsztv)
Nemzetek állam nélkül: Katalónia
Az információ korának nemzetei
Az etnikumok különválása: faj, osztály és identitás a hálózati társadalomban
Területi identitások: a helyi közösség
Konklúzió: kulturális közösségek az információ korában
2. fejezet A világ másik arca: társadalmi mozgalmak az új globális rend ellen
Globalizáció, informacionalizálódás és társadalmi mozgalmak
A mexikói zapatisták: az első informacionális gerillamozgalom
Kik a zapatisták?
A zapatista mozgalom értékrendszere: identitás, ellenfelek és célok
A zapatisták kommunikációs stratégiája: az internet és a média
A társadalmi mozgalom és a politikai intézményrendszer ellentmondásos kapcsolata
Fegyverre kelve az új világrend ellen: az amerikai milícia és a Patrióták mozgalma
A milíciák és a Patrióták: egy sokoldalú információs hálózat
A Patrióták jelszavai
Kik a Patrióták?
A milícia, a Patrióták és az amerika társadalom
Az apokalipszis lámái: a japáni Aum Shinrikyo
Asahara személye és az Aum Shinrikyo kifejlődése
Az Aum vallási meggyőződései és módszerei
Az Aum és a japán társadalom
Az al-Kaida, szeptember 11. és ami még ezután következik: globális terror Isten nevében
Az al-Kaida céljai és értékei
Az al-Kaida küzdelmeinek fejlődéstörténete
A mudzsahedinek és támogatóbázisaik
A globális dzsihád ifjú oroszlánja: Osama bin Laden
Bin Ladentől bin Mafuzig: Pénzügyi hálózatok, iszlám hálózatok, terroristahálózatok
Hálózatépítés és médiapolitika: az al-Kaida szervezete, taktikája és stratégiája
Szeptember 11. és ami utána következik: egy globális hálózati fundamentalista mozgalom halála vagy megszületése?
„Képviselet nélkül nem kell globalizáció!": a globalizációellenes mozgalom
„El pueblo desunido jamás será vencido": a globalizációellenes mozgalom sokrétűsége
A globalizációellenes mozgalom céljai és értékrendszere
A hálózatépítés mint politikai létezési mód
Informacionális mozgalom: a globalizációellenes aktivisták teátrális taktikái
A mozgalom és környezete: a társadalom és az intézmények változása
Az új globális rend elleni felkelések célja
Konklúzió: A globalizáció megkérdőjelezése
3. fejezet Az Én kizöldülése: a környezeti mozgalom
A környezetvédelem kreatív kakofóniája: kísérlet osztályozásra
A zölddé válás célja: társadalmi kérdések és a környezetvédők előtt álló kihívások
Akcióban a környezetvédelem: gondolati hatások, a tőke megszelídítése, udvarlás az államnak, dzsiggelés a médiával
Környezeti igazságosság: a környezetvédők előretolt hadállásai
4. fejezet A patriarchalizmus vége: társadalmi mozgalmak, család és szexualitás az információ korában
A patriarchális család válsága
Dolgozó nők
A nők testvériségének hatalma: a feminista mozgalom
Az amerikai feminizmus: szakadásos folyamatosság
Globális jelenség-e a feminizmus?
Feminizmus: termékeny polifónia
A szerelem hatalma: leszbikus és meleg felszabadítási mozgalmak
Feminizmus, leszbikusság és szexuális felszabadítási mozgalmak Tajpejben
A szabadság terei: a San Franciscó-i melegközösség
Összegzés: a szexuális identitás és a patriarchális család
Család, szexualitás és személyiség a patriarchalizmus válságában
A hihetetlenül összezsugorodó család
Az anyai gondoskodás újratermelődése a patriarchalizmus újra nem termelődése közepette
Testi identitás: a szexualitás (re)konstrukciója
Rugalmas személyiségek a posztpatriarchális világban
A patriarchalizmus vége?
5. fejezet Globalizáció, identitás és állam: hatalom nélküli állam vagy hálózati állam?
A globalizáció és az állam
A nemzeti gazdaságok nemzetek feletti magva
Statisztikai értékelés az állam új pénzügyi válságáról a globális gazdaságban
A globalizáció és a jóléti állam
Globális kommunikációs hálózatok, helyi közönség, bizonytalan szabályozók
Törvények nélküli világ?
A nemzetállam a multilateralizmus korában
Globális kormányzás és a nemzetállamok hálózata
Identitások, helyi kormányzatok és a nemzetállam dekonstrukciója
Az állam azonosítása
Az állam visszatérése
Az állam, az erőszak és a felügyelet: a Nagy Fivértől a kis nővérekig
Az amerikai unilateralizmus és az új geopolitika
Az iraki háború és utóhatása
Az amerikai unilateralizmus következményei
A nemzetállam válsága, a hálózati állam és az állam elmélete
Befejezés: Sun Tzu, a Mindenség Királya és a demokrácia válsága
6. fejezet Információs politika és a demokrácia válsága
Bevezetés: A társadalom politikája
A média a politikai térben az információ korában
Show-politika és politikai marketing: az amerikai modell
„Amerikanizálódik-e" az európai politika?
Elektronikus populizmus Bolíviában: Palenque koma és Jach'a Uru eljövetele
Az információs politika - működés közben: a botránypolitizálás
A demokrácia válsága
Befejezés: Újjáépíteni a demokráciát?
Zárszó: Társadalmi változás a hálózati társadalomban
Módszertani függelék
Irodalom

Tartalom III. kötet Az évezred vége

Ábrák jegyzéke
Táblázatok jegyzéke
Összefoglaló táblázatok jegyzéke
Köszönetnyilvánítás (2003)
A változás ideje
1. fejezet
Az ipari etatizmus válsága és a Szovjetunió összeomlása
A gazdasági növekedés extenzív modellje
és a hiperindusztrializáció korlátai
A technológia kérdése
Az identitás elrablása és a szovjet föderalizmus válsága
Az utolsó peresztrojka
Nacionalizmus, demokrácia és a szovjet állam felbomlása
A történelmi hegek, az elméleti tanulságok, a társadalmi örökség
2. fejezet
Az ipari etatizmus válsága és a Szovjetunió összeomlása
Afrika dehumanizálódása
Afrika technológiai apartheidje az információ korának hajnalán
Nigéria: olaj, etnikai hovatartozás és katonai zsákmányolás
Etnikai identitás, gazdasági globalizáció és államalakulás Afrikában
Afrika sanyarú helyzete
Afrika reménye? A dél-afrikai kapcsolat
Ki Afrikából vagy vissza Afrikába? Az önerőre támaszkodás politikája és gazdaságtana
Az új amerikai dilemma: egyenlőtlenség, városi szegénység és társadalmi kirekesztés az információ korában
Kettős Amerika
A belterületi gettó mint a társadalmi kirekesztés rendszere
Amikor az alsó osztály a pokolra jut
Globalizáció, túlzott kizsákmányolás és társadalmi kirekesztés: a gyermekek nézőpontjából
Gyermekek szexuális kizsákmányolása
Befejezés: az információs kapitalizmus fekete lyukai
3. fejezet
A perverz kapcsolat: a globális bűnöző gazdaság
A bűnözés szervezeti globalizációja, a bűnözők kulturális hovatartozása
Oroszország kifosztása
A strukturális látószög
A szereplők azonosítása
Narcotrafico, fejlődés és függőség Latin-Amerikában
Melyek a kábítószeripar gazdasági következményei Latin-Amerika számára?
Miért Kolumbia?
A globális bűnözés hatása a gazdaságra, a politikára és a kultúrára
4. fejezet
Fejlődés és válság az ázsiai csendes-óceáni térségben: a globalizáció és az állam
Az ázsiai csendes-óceáni térség tündöklése és bukása
Japán a Heise-i korszakban: a fejlesztő állam és az információs társadalom
A japán fejlődési folyamat társadalmi modellje
A lemenő nap országa: a japán fejlődési modell válsága
A „Nagatacho-politika" végnapjai
Hatten Hokka és Kohoka Shakai: ellentmondásos kapcsolat
Dél-Korea: az oligopolisztikus kapitalizmus állami produktuma
A hongkongi modell és a hongkongi valóság: kisvállalkozások a világgazdaságban, avagy a jóléti állam gyarmati változata
A „ tigrisek" felnevelkedése: gazdasági fejlődési folyamataik hasonló és eltérő vonásai
A fejlesztő állam szerepe a kelet-ázsiai iparosításban: a fejlesztő állam fogalmáról
A fejlesztő állam kialakulása: a túlélés politikájától a nemzetépítés folyamatáig
5. fejezet
Európa egyesítése: globalizáció, identitás és a hálózati állam
Európa egyesítése mint defenzív reakciók sora: fél évszázad távlatából
Európa intézményesülése: a hálózati állam
Európai identitás vagy európai terv?
Zárszó: Adjunk értelmet világunknak
Egy új világ genezise
Új társadalom
A társadalmi változás új útjai
Az évezreden túl
Mi a teendő?
Finálé
Irodalom

 

Oldalszám: 662+546+477

Kiadási év: 2005-2007

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.