Nincs termék a kosárban!

Forrásaink a reformációról - Dokumentumok az MNL Zala Megyei Levéltárából

Forrásaink a reformációról - Dokumentumok az MNL Zala Megyei Levéltárából

Cikkszám : 9789636312664
Kiadó:
Zala Megyei Levélrár
Fogyasztói ár2.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Tartalom

Bevezető

Dokumentumok

I. 1526–1711.
1. II. Miksa császár egy házat és egy nemesi kúriát adományoz Zuhodoly András deáknak Alsónemesnép birtokon – Augsburg, 1566. április 12..
2. II. Miksa császár figyelmezteti Alsólendvai Bánffy Lászlót, hogy küldje el a birtokán működő protestáns nyomdászt, Hofhalter Rudolfot, valamint Bánffy László válaszlevele – Bécs, 1574. február 7.
3. Zala vármegye közgyűlésén bemutatták Pathay István alsólendvai prédikátor címereslevelét – Alsólendva, 1600. január 4.. .
4. Bánffy György és Kristóf Zala vármegye közgyűlésén bejelentett tiltakozása Bánffy Gáspár ellen, aki birtokán megtűri a gyalázatos dolgokat művelő
Mósoczy Márk turniscsei prédikátort, valamint Bánffy Gáspár tiltakozása – Egerszeg, 1600. január 27–29..
5. Tiltakozás Zala vármegye közgyűlésén Ergely Ferenc veszprémi püspök ellen, aki elfoglalta a szentgyörgyhegyi templomot és elűzte a protestáns
prédikátorokat – Alsólendva, 1617. január 18..
6. Kihirdették Zala vármegye közgyűlésén a király rendeletét arról, hogy azokat a templomokat és iskolákat, amelyeket az ágostai és a helvét vallású emberek
foglaltak el a katolikusoktól, vissza kell adni – Nemesapáti, 1711. január 15.
7. Zala vármegye közgyűlésén beterjesztették a veszprémi püspök javaslatait arról, hogy a törvényben megszabott ünnepeket a katolikusoknak és nem katolikusoknak is meg kell tartani, valamint arról, hogy a nem katolikusok a törvényben meghatározott helyeken kívül nem építhetnek templomokat és nem választhatnak prédikátorokat, illetve iskolamestereket – Szentgrót, 1711. augusztus 25..
8. Zala vármegye közgyűlésén felolvasták az özvegy császárné levelét, amelyben elrendeli, hogy a vallásgyakorlás ügyében 1709-ben és 1710-ben hozott
rendeleteket a megye tartassa be mind a katolikusok, mind a protestánsok tekintetében – Zalaegerszeg, 1711. december 15.  II. 1711–1780 .
1. Zala vármegye protestáns tisztviselők eltávolítása tárgyában hozott statútumai – Zalaegerszeg, 1718. január 28. és 1752. szeptember 24..
2. A Balaton-felvidék falvaiban a kálvinisták és lutheránusok vallásgyakorlása ügyében lefolytatott vizsgálatok során felvett tanúvallomások (részlet) – Pest,
1721. június 23..
3. Egyes kerkakutasi lakosok vallásváltoztatása tárgyában Zala vármegye által lefolytatott vizsgálat – Csesztreg, 1733. december 4..
4. Egyes becsvölgyei lakosok vallásváltoztatása tárgyában Zala vármegye által lefolytatott vizsgálat – [Becsvölgye], 1733. december 4.
5. Zala vármegyei tisztiselők jelentése arról, hogy a becsvölgyei prédikátor és az iskolamester ellenszegültek a vármegye parancsának – Becsvölgye, 1746. május 12..
6. Sárkány Gábor egerszegi plébános plébános panasza a vármegyéhez amiatt, hogy Becsvölgyén megakadályozták őt az egyházlátogatás végrehajtásában –
Zalaegerszeg, 1748. május 6. előtt
7. A becsvölgyei és környékbeli kálvinisták vallásgyakorlata tárgyában Zala vármegye által lefolytatott vizsgálat (részlet) – Nagylengyel, 1748. július 31.
8. A felsőörsi kálvinisták templomépítése ügyében Zala vármegye által lefolytatott vizsgálat (részlet) – Kisfalud, 1749. június 29..
9. Zala vármegye vizsgálata a Lovason történt rendbontás ügyében, melynek során a lovasi kálvinisták elűzték földesuruk, a veszprémi káptalan tagjait,
akik lepecsételték a templomot és a parókiát (részlet) – Lovas, 1753. augusztus 24.
10. Zala vármegye által a dörögdi kálvinisták létszámával, templomával és prédikátoraival kapcsolatban lefolytatott vizsgálat (részlet) – Monostorapáti,
1756. március 28. .
11. A szentantalfai reformátusok vallásgyakorlatával és a szentantalfai templom építésével kapcsolatban Zala vármegye által lefolytatott vizsgálat (részlet) –
Szentantalfa, 1759. október 26..
12. Zala vármegye vizsgálata a kálvinista Ábrahám Péter kacorlaki lakos ellen, katolikus hitre tért lányával szembeni bánásmódja miatt
Kacorlak, 1761. augusztus 19..
13. A becsvölgyei kálvinisták temetőjével, prédikátorával, valamint a környékbeliek vallási viszonyaival kapcsolatban Zala vármegye által
lefolytatott vizsgálat (részlet) – Becsvölgye, 1762. június 12.
14. A köveskáli kálvinista egyházközség által használt földek tulajdonjoga tárgyában lefolytatott vizsgálat (részlet) – Kisfalud, 1763. február 24.
15. A magánházaknál lelki tanítást és felolvasást tartó szentgyörgyvölgyi kálvinisták vallásgyakorlata, valamint katolikus apától született kálvinista
gyermekek ügyében Zala vármegye által lefolytatott vizsgálat (részlet) – Szentgyörgyvölgy, 1771. április 4..
16. A kővágóörsi lutheránus templom és az ahhoz tartozó földek tulajdonjoga tárgyában lefolytatott vizsgálat (részlet) – Kővágóörs, 1773. október 5..
III. 1780–1849.
1. Az építendő szentgyörgyvölgyi református templom telkének ügyében Zala vármegye által kiküldött bizottság összefoglaló jelentése – Szentgyörgyvölgy,
1783. június 20..
2. a. A Debreceni Református Kollégium elöljáróinak bizonyítványa Szikszai József részére – Debrecen, 1788. december 2..
2. b. Tuba István levele Szikszai József református prédikátorhoz, leánya és Szikszai házassága ügyében – Szentgál, 1790. április 30.
2. c. A mohai egyházközség bizonyítványa Szikszai József református prédikátornak a gyülekezetben végzett szolgálatáról – Moha, 1792. június 6..
2. d. Horváth Sámuel református prédikátor, a veszprémi egyházmegye esperese által Szikszai József református prédikátor részére kiadott bizonyítvány –
Veszprém, 1801. január 26..
2. e. Szikszai Sámuel lepsényi református prédikátor bizonyítványa rokona, Szikszai József református prédikátor részére – Lepsény, 1801. január 28.
2. f. A rátóti egyházközség bizonyítványa Szikszai József református prédikátornak a gyülekezetben végzett szolgálatáról – Rátót, 1802. március 13.
2. g. Szikszai József református prédikátor kötelezvénye felesége, Tuba Erzsébet részére – Felsőörs, 1805. április 10..
2. h. Monoszló község elöljáróságának bizonyítványa Szikszai József református prédikátor részére, a házából elvitt egyes ingóságokkal kapcsolatban –
Monoszló, 1810. július 22..
2. i. Burján Márton seborvos igazolása Szikszai József református prédikátor felesége, Tuba Erzsébet egészségi állapotáról – Vérkút, 1810. augusztus 11.
2. j. Özvegy Tuba Istvánné Szép Erzsébet panaszos beadványa Zala vármegye főispánjához veje, Szikszai József református prédikátor ellen – Veszprém,
1810. szeptember.
2. k. Felsőörs község elöljáróságának bizonyítványa Szikszai József prédikátor ingóságainak elviteléről, valamint a prédikátor gazdálkodásáról – Felsőörs,
1811. február 28..
2. l. Mészöly István, Zala vármegye táblabírája és Blak Mihály felsőörsi elöljáró bizonyságlevele a Szikszai József prédikátor által felesége részére adott
kötelezvény aláírásának körülményeiről – Felsőörs, 1811. február 28..
2. m. Bezerédy Ignác alszolgabíró jelentése a Szikszai József prédikátor ellen lefolytatott vizsgálatról – Monoszló, 1811. március 12..
2. n. Szikszai József református prédikátor nyilatkozata anyósa, özvegy Tuba Istvánné Szép Erzsébet vádjaira – Monoszló, 1811. március 12.

3. a. Nagy János és felesége, Varga Zsuzsanna református balatonfüredi lakosok házasság felbontását megelőzően kötött egyezsége – Balatonfüred, 1793.  augusztus 15..
3. b. Szép Gergely füredi református prédikátor bizonyítványa Nagy János és Varga
Zsuzsanna leánya, Erzsébet megkereszteléséről – Balatonfüred, 1794. március 26..119
4. Hary Mihály végrendelete, amelyben vagyonát a pusztaszentlászlói evangélikus templomra (egyházközségre) hagyja – Pusztaszentlászló, 1817. március 5..
5. a. Pusztaszentlászló község és a Pusztaszentlászlói Evangélikus Egyházközség elöljáróságának bizonyítványa Benkő Sámuel evangélikus lelkész részére –
Pusztaszentlászló, 1817. szeptember 7.
5. b. Kis János dunántúli evangélikus püspök bizonyítványa Benkő Sámuel evangélikus lelkész részére – Sopron, 1818. július 1.
6. a. A Tapolcai járás alszolgabírája által lefolytatott vizsgálat arról, hogy a zánkai evangélikusok hol tartották istentiszteleteiket – Káptalantóti, 1820. január 10..
6. b. A Zala vármegye által kirendelt kiküldöttség jelentése a reformátusok és az evangélikusok között, a zánkai templom használata kapcsán felmerült vitás
kérdésekről – Zánka, 1820. február 11..
6. c. Kálmán István zánkai református prédikátor feljegyzése a zánkai evangélikusok és reformátusok között közös templomhasználatuk során
felmerült, a reformátusokat ért sérelmekről – Zánka, 1821 körül.
7. Zala vármegye közgyűlésének jegyzőkönyvi bejegyzése Benkő Sámuel pusztaszentlászlói evangélikus lelkész folyamodványáról, melyben azt sérelmezi, hogy a pusztaszentlászlói evangélikus templom építési költségeihez a pusztaszentlászlói egyházközséghez tartozó barlahidai evangélikusok nem járulnak hozzá – Zalaegerszeg, 1820. február 21..
8. A Zala vármegye által kiküldött bizottság jelentése Horváth János vegyes házasságból született kustánszegi lakos neveltetésével kapcsolatban, a Magyar
Királyi Helytartótanács által elrendelt vizsgálatról – Zalaegerszeg, 1820. március 3..
9. Zala vármegye kisgyűlésének jegyzőkönyvi bejegyzése a Magyar Királyi Helytartótanács által a protestáns rabok vallásgyakorlata és lelki oktatása
tárgyában küldött leiratról, és az annak kapcsán tett megyei intézkedésekről – Zalaegerszeg, 1821. február 20..
10. a. A Szentgyörgyvölgyi Református Egyházközség elöljáróinak nyilatkozata a református parókia kirablása következtében az egyházközséget ért károkról –
Szentgyörgyvölgy, 1823. november 23..
10. b. Zala vármegye törvényszékének ítélete a szentgyörgyvölgyi református parókiát kirabló személyek büntetőperében (részlet) – Zalaegerszeg, 1824.
január 24..
11. a. Balatonfüred község elöljáróságának nyilatkozata a helyi református templomban 1824. április 11-én, az új felekezeti énekeskönyv használatba
vétele kapcsán kitört rendbontás ügyében – Balatonfüred, 1824. április 11..
11. b. A Veszprémi Református Egyházmegye vezetőségének folyamodványa Zala vármegye első alipánjához, melyben az új énekeskönyv használatba vétele kapcsán a balatonfüredi református gyülekezetben kitört rendbontás kivizsgálását és a felelősök megbüntetését, valamint a húsvéti ünnepkör idején
a közrendnek akár karhatalommal való biztosítását kérik – Tótvázsony, 1824. április 12..
11. c. Nagy István balatonfüredi református lelkész által, a balatonfüredi rendbontásban részt vevő Varga Mihály kérésére kiadott bizonyságlevél,
melyben arról is nyilatkozik, hogy a gyülekezetben a békesség helyreállt – Balatonfüred, 1826. szeptember 2..
12. A Zala vármegye által kiküldött bizottság jelentése a vászolyi evangélikusok által építeni tervezett imaház ügyében, az építkezés anyagi feltételeinek
megléte tárgyában lefolytatott vizsgálatról – Káptalantóti, 1826. március 8.
13. Zala vármegye kisgyűlési jegyzőkönyvének bejegyzése Tömböl Pál zalaistvándi evangélikus lelkész folyamodványáról, melyben a zalaszentgróti evangélikusoknak a katolikusok részéről elszenvedett sérelmeit panaszolja – Zalaegerszeg, 1826. december 11.
14. Skublics Alajos főszolgabíró jelentése a vármegye által a mileji római katolikus plébánia községeiben lakó egyes, római katolikus-református vegyes házasságokból származó személyek vallásának és neveltetésének ügyében elrendelt vizsgálatról – Besenyő, 1828. január 20.
15. Zala vármegye kisgyűlésének döntése Hajas István szentgyörgyvölgyi református lelkész kérelméről, melyben a református vallású rabok lelki oktatása céljából Zalaegerszegre tett utazásai költségeinek megtérítését kéri – Zalaegerszeg, 1829. január 12.
16. Jelentés az állítólag reverzálist adott Kerese Márton fiainak vallási neveléséről – Zalaegerszeg, 1830. június 1..
17. Kerkapoly István főszolgabíró jelentése Zala vármegye részére arról, hogy a néhai Sikos István pápai evangélikus prédikátor által végrendeletileg a Kővágóörsi Evangélikus Egyházközségre hagyott pénzösszeg iránti követelés érvényesítése ügyében az egyházközség meghatalmazotti képviseletéről
az elöljárók előtte nyilatkozatot tettek – Zalaegerszeg, 1832. március 28..
18. Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyvének bejegyzése Horváth Zsigmond evangélikus lelkész folyamodványa tárgyában, mely szerint Horváth Mihály gyulakeszi plébános egy evangélikus halottnak a helyi katolikus temetőben való eltemetését akadályozta – Zalaegerszeg, 1834. január 7..
19. a. Somody János és Somody Lídia szentantalfai lakosok folyamodványa Zala vármegye első alispánjához, melyben házassági engedély kiadását kérik –
Szentantalfa, 1840. december 30..
19. b. Kerkapoly István első alispán felmenti Somody János és Somody Lídia református szentantalfai lakosokat a házasságkötés előtti, kötelező háromszori
kihirdetés alól – Kővágóörs, 1841. január. 6..
20. a. Töskés István koltai evangélikus lelkész bizonyságlevele Andorka János légrádi evangélikus lelkész részére, házassági diszpenzációja ügyében – Kolta, 1841.
május 17..
20. b. Kerkapoly István első alispán felmenti Andorka János légrádi evangélikus lelkészt és menyasszonyát, Fejér Erzsébetet a házasságkötés előtti, kötelező
háromszori kihirdetés alól – Zalaegerszeg, 1841. május 18..
21. A Dunántúli Református Egyházkerület kérelme és értesítése Zala vármegyéhez a Balatonudvari Református Egyházközség anyakönyveinek
kiigazítása végett felállítandó választmány kinevezése tárgyában – Veszprém, 1841. július. .
22. a. Lukács Mihály lelkésznek a barabásszegi református gyülekezet elöljárósága nevében Zala vármegyéhez írt folyamodványa vizsgálat elrendelése iránt, a
Jelenkor című hírlapban, Stánkovics Ferenc mileji plébános tollából megjelent, a helybeli reformátusokat vallási türelmetlenséggel vádoló újságcikk miatt –
Barabásszeg, 1841. augusztus 1..
22. b. Stánkovics Ferenc mileji plébános beadványa Zala vármegyéhez a mileji plébániához tartozó községek katolikus lakosainak a reformátusok vallási
türelmetlensége miatt elszenvedett sérelmei tárgyában – [Milej], 1841. augusztus 3..
22. c. Koppány Ferenc táblabíró jelentése a Zala vármegye által Lukács Mihály barabásszegi református lelkész, valamint Stánkovics Ferenc mileji katolikus plébános folyamodványa következtében elrendelt vizsgálatról – Hely nélkül, 1841 és 1844 között .
23. a. A Magyar Királyi Helytartótanács leirata Zala vármegyéhez a református lelkészek és tanítók fizetése pénzneme tárgyában – Buda, 1844. július 9..
23. b. Zala vármegye felterjesztése a Magyar Királyi Helytartótanácshoz, amelyben annak 1844. július 7-én kelt, a református lelkészek és tanítók fizetése
pénzneme tárgyában küldött leiratára válaszol – Zalaegerszeg, 1844. augusztus 12.
23. c. A Magyar Királyi Helytartótanács második leirata Zala vármegyéhez a református lelkészek és tanítók fizetése pénzneme tárgyában – Buda, 1844.
szeptember 3..
23. d. Balatonfüred környéki református lelkészek folyamodványa Zala vármegyéhez, melyben a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi
pénzilletmény tárgyában hozott határozatának végrehajtásához kérik a megye közreműködését – Hely nélkül, 1845 körül.
24. A Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlésének levele Zala vármegye állandó bizottmányához, melyben az 1848 tavasza óta eltelt időt mint különleges, az ország átalakulásában döntő szerepet játszó időszakot méltatják, ugyanakkor hangsúlyozzák a rend és a nyugalom megőrzésének fontosságát az
átalakulási folyamat sikeressége szempontjából – Székesfehérvár, 1848. június 27.
IV. 1850–1900 .
1. A székesfehérvári polgári kerület főispánjának leirata Zala megye cs. kir. főnökéhez Haynau táborszernagynak a magyarországi protestáns egyházak
önkormányzatát eltörlő rendeletéről – Székesfehérvár, 1850. március 3..
2. Varga Lajos tapolcai járási főbíró jelentése Bogyay Lajos megyefőnök részére az 1851. május 8-án Kapolcson tartott evangélikus egyházmegyei gyűlésről –
Tapolca, 1851. május 14.
3. Varga Lajos tapolcai járási főbíró jelentése Bogyay Lajos megyefőnök részére a járás katolikus és protestáns felekezeti iskoláiról (részlet) – Tapolca, 1851.
december 22..
4. Lájpczig János evangélikus esperes Zala megye császári királyi megyefőnöke felkérésére adott véleménye az öngyilkosok temetésével kapcsolatban –
Kapolcs, 1854. szeptember 22..
5. a. Bodon István hejőbábai református lelkész nyugtája és köszönete a hejőbábai református gyülekezet javára Zala vármegye Lendvai járásában összegyűlt
pénzadománnyal kapcsolatban – Hejőbába, 1855. augusztus 26..
5. b. Apostol Pál tiszáninneni református püspök kísérőlevele Bogyay Lajos megyefőnökhöz, a Zala vármegye Lendvai járásában a hejőbábai református
gyülekezet javára összegyűlt pénzadománnyal kapcsolatban – Miskolc, 1855. augusztus 27..
6. a. A szepetneki evangélikus gyülekezet elöljáróságának folyamodványa a megyefőnökhöz, melyben az egyházközség lelkészválasztó közgyűlésére
cs. kir. biztos kiküldését kérik – Szepetnek, 1855. december 12..
6. b. A szepetneki evangélikus gyülekezet lelkészválasztó közgyűlésének jegyzőkönyve – Szepetnek, 1855. december 30.
7. Egybekelésük körülményeivel, illetve gyermekeik neveltetésével kapcsolatban kihallgatott katolikus-evangélikus vegyes házasságban élő szepetneki
házaspárok nyilatkozatairól a nagykanizsai szolgabírói hivatal által felvett jegyzőkönyvek – Nagykanizsa, 1856. május 26.
8. a. Simon Ferenc evangélikus vallású zalaistvándi lakos gyermekeinek vallási neveltetése tárgyában lefolytatott vizsgálat során, római katolikus vallású
özvegye és fia vallomásáról felvett jegyzőkönyv – Zalaegerszeg, 1856. július 3.
8. b. Simon Ferenc evangélikus vallású zalaistvándi lakos gyermekeinek vallási neveltetése tárgyában lefolytatott vizsgálat során, öccse, Simon László
vallomásáról felvett jegyzőkönyv – Zalaegerszeg, 1856. július 4..
8. c. Vidra Ferenc ollári plébános nyilatkozata néhai Simon Ferenc evangélikus vallású, katolikus nővel házasságot kötött zalaistvándi lakos gyermekeinek
vallási neveltetése tárgyában – Ollár, 1856. július 6.
9. Lájpczig János, a Zalai Evangélikus Egyházmegye esperesének jelentése a járási szolgabírói hivatal részére az egyházmegyében bekövetkezett személyi
változásokról – Kapolcs, 1860. szeptember 22.
10. a. Sass Lajos galsai evangélikus lelkész folyamodványa, amelyben utasítást kér azzal kapcsolatban, hogy az alkotmányos változásokra tekintettel folytassa-e
a környékbeli fogházakban lévő rabok lelkigondozását, illetve korábbi lelkigondozói munkája után járó illetményének megfizetését kéri – Galsa, 1861. március 31..
10. b. Zala vármegye bizottmányának Sass Lajos galsai evangélikus lelkész folyamodványa tárgyában hozott végzése – Zalaegerszeg, 1861. május 1..
10. c. Zalabéri Horváth Vilmos másodalispán Sass Lajos galsai evangélikus lelkész folyamodványa ügyében Zala vármegye bizottmányához előterjesztett
véleménye – Zalaegerszeg, 1861. június 12..
11. Koppány Ferenc, Zala vármegye alispánja a megye nevében a balatonfüredi református templomban tartandó református gyászszertartást szervez a közelmúltban elhunyt Palóczy László és gróf Teleki László emlékére – Zalaegerszeg, 1861. június 3..
12. Zala vármegye tisztiszékének döntése a galamboki reformátusok folyamodványáról, akik azt panaszolják, hogy a lelkészük a pénzbeli illetményét a vele kötött szerződésben megállapítottól eltérő pénznemben követeli – Zalaegerszeg, 1862. június 2.
13. a. Boboroczky Nep. János szentgyörgyvölgyi plébános folyamodványa Zala vármegyéhez a plébániájához tartozó Nemesnép község harangjainak a katolikusok és a reformátusok általi közös használatával kapcsolatban – Szentgyörgyvölgy, 1862. december 16..
13. b. Jegyzőkönyv a katolikusok és reformátusok által közösen használt nemesnépi harangok jövőbeni használata tárgyában – Nemesnép, 1863. január 16..
13. c. Dávid János alszolgabíró határozata a nemesnépi harang használata tárgyában Nemesnép, 1863. január 16.
13. d. Dávid János alszolgabíró jelentése a nemesnépi katolikusok és reformátusok között, a harangozás miatt támadt vitáról – Csesztreg, 1863. január 20..
13. e. Zala vármegye tisztiszéke jóváhagyja Dávid János alszolgabírónak a nemesnépi katolikusok és reformátusok között, a harangozás miatt támadt vita tárgyában hozott határozatát – Zalaegerszeg, 1863. február
14. A Magyar Királyi Helytartótanács intézvénye Zala vármegyéhez Novákovics Kálmán római katolikus vallású nagykanizsai gimnazista ügyében, aki tanulmányait a szarvasi evangélikus gimnáziumban kívánja folytatni – Buda, 1864. október 13..
15. Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyvének bejegyzése a galamboki református lelkész és tanító folyamodványáról, melyben a részükre megállapított legelőilletőség kiadását kérik – Zalaegerszeg, 1871. május 1.
16. Zala vármegye közgyűlésének döntése a Keszthely környékén lakó nazarénusok anyakönyvezése tárgyában – Zalaegerszeg, 1871. november 6..
17. A Zalai Evangélikus Egyházmegyéhez tartozó lelkészek és tanítók által létesített, a tagok és hozzátartozóik segélyezését szolgáló magtáregylet
alapszabálya – Hely nélkül, 1874. június 2.
18. Zala vármegye vizsgálatot rendel el a cserszegtomaji nazarénusok panasza alapján, melyben sérelmezik, hogy halottaikat nem engedik a temetőben
eltemetni – Zalaegerszeg, 1875. november 2.
19. a. A Veszprémi Református Egyházmegye esperesének levele Keszthely jegyzőjéhez, melyben tájékoztatást kér a településen lakó reformátusok
létszámáról – Szentgál, 1879. január 26.
19. b. Oppel Károly, a keszthelyi evangélikus gyülekezet gondnokának levele a keszthelyi körjegyzői hivatalhoz, amelyben tájékoztatást ad a keszthelyi
reformátusok névsoráról – Keszthely, 1879. január 31..
20. Matolcsi István református lelkész bejelentése Nagykanizsa város polgármesteréhez amiatt, hogy egy nagykanizsai közkórházban elhunyt
szegény református férfit egyházi szertartás nélkül temettek el – Nagykanizsa, 1888. szeptember 8.
21. a. A nagykanizsai evangélikus gyülekezet kérelme a Nagykanizsai Városi Tanácshoz a gyülekezet által építendő templom és paplak építési engedélyének
kiadása iránt – Nagykanizsa, 1890. június 30.
21. b. Jegyzőkönyv a nagykanizsai evangélikus gyülekezet telkének az építendő templom és lelkészlak tervei alapján tartott helyszíni szemléjéről – Nagykanizsa, 1890. július 1..
22. a. A belügyminiszter értesítése Zala vármegye részére, a pénzügyminiszter által a nagykanizsai evangélikus gyülekezet részére a templomépítés költségeinek
előteremtése céljából rendezendő tárgysorsjáték tárgyában kiadott engedélyről – Budapest, 1891. január 30..
22. b. Jegyzőkönyv a nagykanizsai evangélikus gyülekezet templomépítési költségeinek előteremtése céljából rendezett tárgysorsjátékról – Nagykanizsa, 1892. december 31..
23. A szepetneki evangélikus gyülekezet tanítói meghívóokmánya, valamint annak elfogadása Wölfel Gyula által, illetve ezek megerősítése az egyházmegye esperese által – Szepetnek, 1893. szeptember 3.
V. 20. század. .
1. A keszthelyi evangélikus gyülekezet tagjainak Keszthely képviselő-testületéhez intézett kérelme a gyülekezet telke előtti járda ügyében – Keszthely, 1906. április. .
2. Somogyi Gyula esperes levele a barabásszegi református gyülekezethez helyettes lelkész kirendeléséről és a nyugdíjba vonuló lelkész távozásával kapcsolatos kérdésekről – Egyházasrádóc, 1909..
3. Kimutatás a szepetneki evangélikus elemi iskola tanulóiról – Szepetnek, 1910. november 25..
4. Novák Elek kővágóörsi evangélikus lelkész levele Keszthely jegyzőjéhez, melyben a keszthelyi evangélikusok egyházi adójának megállapításához kéri a
közreműködését – Kővágóörs, 1913. május 6..
5. a. A Nagykanizsai Református Nőegyesület alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve.
5. b. A Nagykanizsai Református Nőegyesület alapszabálya (részlet) – Nagykanizsa, 1922. február 26..
6. Kimutatások a Zalaistvándi Evangélikus Egyházközség vagyonáról és gazdálkodásáról – Zalaistvánd, 1922. szeptember 25..
7. a. A Zalaegerszegi Protestáns Kör megalakulásának jegyzőkönyve – Zalaegerszeg, 1929. február 4.
7. b. A Zalaegerszegi Protestáns Kör alapszabálya – Zalaegerszeg, 1929. február 4..
8. a. Kivonat a Nagykanizsai Református Egyházközség gróf Teleki Bélát tiszteletbeli főgondnokká, Kovács Sebestény Miklóst pedig szórványbeli gondnokká választó, 1933. február 5-én tartott rendkívüli gyűlésének jegyzőkönyvéből – Nagykanizsa, 1933. február 12.
8. b. Teleki Béla gróf ünnepi beszéde a nagykanizsai református templom alapkövének letételekor, melyben köszönetet mond tiszteletbeli főgondnokká való megválasztásáért – Hely nélkül, 1933. május.
9. A nagykanizsai egyházközség 1933. évi vagyonkimutatása – Nagykanizsa, 1934.
10. Jegyőkönyvi bejegyzés Kislengyel község képviselő-testületének közgyűléséről, melynek során 175 pengő segélyt szavazott meg a Barabásszegi Református
Egyházközség, mint a református felekezeti iskola fenntartója részére – Kislengyel, 1938. szeptember 1..
11. Halka Sándor esperes bizalmas levele gróf Teleki Bélához, a nagykanizsai református gyülekezetben uralkodó viszonyokról és a lelkészt ért támadásokról – Erdőcsokonya, 1939. március 20.
12. Jegyzőkönyvi bejegyzés Zalaegerszeg város képviselő-testületének közgyűléséről, melynek során a református egyházközség templomépítésének anyagi támogatásban való részesítéséről döntöttek – Zalaegerszeg, 1939. szeptember 22..
13. a. A Somogyi Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei bíróságának a dr.Balázsovits Gyula volt szepetneki kántortanító ellen indult fegyelmi eljárásban hozott ítélete (részlet) – Nagykanizsa, 1940. április 22..
13. b. Horváth Lajos evangélikus esperes levele a Zala vármegyei tanfelügyelőséghez dr. Balázsovits Gyula tanító ügyében – Gyékényes, 1941. december 2.
14. a. A zalaegerszegi evangélikus gyülekezet kérelme Zalaegerszeg városhoz, melyben templomuk tatarozásához kérnek támogatást – Zalaegerszeg, 1940. május 22.
14. b. Jegyzőkönyvi bejegyzés Zalaegerszeg város képviselő-testületének közgyűléséről, melynek során a közgyűlés – az evangélikus templom renoválása céljára az evangélikus egyházközség támogatásban való részesítéséről határozott – Zalaegerszeg, 1940. szeptember 24..
15. Megegyezés a Nagykanizsai Református Egyházközség presbitériuma és lelkésze között – Nagykanizsa, 1940. augusztus 6.
16. a. A zalaegerszegi református templom alapkőletételi ünnepségén az alapkőbe helyezett okmány szövege – Zalaegerszeg, 1940. szeptember 22.
16. b. Teleki Béla főispán beszéde a zalaegerszegi református templom alapkőletételi ünnepségén – Zalaegerszeg, 1940. szeptember 22.
17. a. A szombathelyi tankerületi főigazgatóság levele a Zala vármegyei tanfelügyelőséghez, melyben jelentésben benyújtandó véleményt kérnek Szepetnek község egyes lakosainak a szepetneki evangélikus iskola tanítási nyelvével kapcsolatban benyújtott kérelme ügyében – Szombathely, 1941.augusztus 28..
17. b. A szepetneki körjegyző levele a Zala vármegyei tanfelügyelőséghez a szepetneki evangélikus iskola tanítási nyelvének ügyében – Szepetnek, 1941.szeptember9.
17. c. Seregély István szepetneki evangélikus lelkész, iskolaszéki elnök levele a Zala vármegyei tanfelügyelőséghez, melyben az egyházi főhatóság által engedélyezett részleges német nyelvű oktatás bevezetésével kapcsolatos gyakorlati kérdésekben kér utasítást – Szepetnek, 1941. szeptember 19.
17. d. Kapi Béla evangélikus püspök levele a Zala vármegyei tanfelügyelőséghez a szepetneki evangélikus iskola tanítási nyelvének ügyében – Győr, 1941.október 13..
18. Kádár Lajos nyugdíjba vonuló nagykanizsai lelkipásztor köszönőlevele gróf Teleki Béla főispánhoz – Nagykanizsa, 1944. január 17.
19. Dr. Balázsovits Gyula volt szepetneki evangélikus kántortanító, ügyvédjelölt levele a Zalaegerszegi I. számú Igazoló Bizottsághoz – Zalaegerszeg, 1945.augusztus 12.
20. Gaál Dénesné Vörösmarty Erzsébet református lelkészfeleség, tanítónő önéletrajza – Szentgyörgyvölgy, 1949. április 12..
21. Jegyzőkönyv a sandi római katolikus és evangélikus egyházközségek iskolái, kántortanítói szolgálati lakásai, valamint az iskolák és a tanítói állások
fenntartásának célját szolgáló termőföldek államosításáról – Sand, 1950. január 11..
22. a. Kutas Elek esperes levele a Zalegerszegi Városi Tanács Végrehajtóbizottságához – a zalaegerszegi evangélikus lelkészlakás jogállása
tárgyában – Zalaistvánd, 1956. április 11. .
22. b. Nagy Miklós zalaegerszegi evangélikus lelkész fellebbezése a lakásügyében a Zalaegerszegi Városi Tanács Végrehajtóbizottságának Város- és
Községgazdálkodási Osztálya által hozott véghatározat ellen – Zalaegerszeg, 1956. június 22.
22. c. Káldy Zoltán evangélikus püspök levele a Zalaegerszegi Városi Tanács Végrehajtóbizottságához a zalaegerszegi lelkész lakhatásának ügyében –
Budapest, 1960. június 25..
22. d. A Zalaegerszegi Város Tanács Végrehajtóbizottsága igazgatási osztályvezetőjének levele a Déli Evangélikus Egyházkerülethez, melyben közli, hogy nem áll módjában lakást biztosítani a zalaegerszegi evangélikus gyülekezet részére lelkészlakás céljára – Zalaegerszeg, 1961. március 8..
22. e. Az Állami Egyházügyi Hivatal levele a Zalaegerszegi Városi Tanács Végrehajtóbizottságához a zalaegerszegi evangélikus gyülekezet lelkészlakással
kapcsolatos problémája ügyében – Budapest, 1962. július 30..
22. f. A Zalaegerszegi Városi Tanács Végrehajtóbizottsága elnökének levele az Állami Egyházügyi Hivatalhoz a zalaegerszegi evangélikus gyülekezet lelkészlakása ügyében – Zalaegerszeg, 1962. október 26..
22. g. A Honvédelmi Minisztérium értesítése a Zalaegerszegi Városi Tanács Végrehajtóbizottsága részére a zalaegerszegi evangélikus gyülekezet lelkészlakása ügyében – Budapest, 1962. november 4..
22. h. A Zalaegerszegi Város Tanács Végrehajtóbizottsága elnökének levele az Állami Egyházügyi Hivatalhoz a zalaegerszegi evangélikus gyülekezet lelkészlakása
ügyében – Zalaegerszeg, 1962. december 15..
22. i. A Zalaegerszegi Városi Tanács Végrehajtóbizottsága igazgatási osztályvezetőjének levele a Déli Evangélikus Egyházkerülethez a zalaegerszegi
evangélikus gyülekezet lelkészlakása ügyében – Zalaegerszeg, 1963. december 21..
22. j. Káldy Zoltán evangélikus püspök levele a Zalaegerszegi Városi Tanács Végrehajtóbizottsága igazgatási osztályvezetőjéhez a zalaegerszegi evangélikus
gyülekezet lelkészlakása ügyében – Budapest, 1963. december 28..
23. A Zalaegerszegi Megyei Bíróság elsőfokú ítélete a Nagy Kolozsvári István szentgyörgyvölgyi református lelkész ellen az 1956-os forradalom idején tanúsított magatartása miatt indult büntetőperben (részlet) – Zalaegerszeg, 1957. december 18.
24. A Zala Megyei Tanács Művelődésügyi Osztály vezetőjének értesítése az Állami Egyházügyi Hivatal részére Kutas Elek zalaistvándi evangélikus lelkész hitoktatói engedélyének ideiglenes megvonásáról – Zalaegerszeg, 1959. március 9.
25. Nagy Kolozsvári István szentgyörgyvölgyi református lelkész levele a Zala Megyei Tanács egyházügyi főelőadójához – Szentgyörgyvölgy, 1959. október 23..
26. a. Fekete Sándor református esperes levele a Zala Megyei Tanács egyházügyi tanácsosához a kustánszegi református társegyházközség lelkészi iroda építésével kapcsolatos kérelme ügyében – Körmend, 1966. március 26.
26. b. Bajor Károly megyei egyházügyi tanácsos felterjesztése az Állami Egyházügyi Hivatalhoz a kustánszegi református társegyházközség lelkészi iroda építésével
kapcsolatban benyújtott kérelme ügyében – Zalaegerszeg, 1966. április 12..
26. c. Az Állami Egyházügyi Hivatal értesítése Bajor Károly, a Zala Megyei Tanács egyházügyi tanácsosa részére a kustánszegi református társegyházközség lelkészi iroda építésével kapcsolatban benyújtott kérelme ügyében – Budapest, 1966. április 21.
27. a. Fekete Sándor református esperes levele a Zala Megyei Tanács egyházügyi tanácsosához Márkus Mihály szentgyörgyvölgyi református segédlelkész eskütételének ügyében – Körmend, 1966. október 4.
27. b. Bajor Károly megyei egyházügyi tanácsos levele Fekete Sándor espereshez Márkus Mihály szentgyörgyvölgyi református segédlelkész eskütételének  ügyében – Zalaegerszeg, 1966. október 7.
27. c. Esküokmány Márkus Mihály szentgyörgyvölgyi segédlelkész eskütétele ügyében – Zalaegerszeg, 1966. október 12.
28. a. A Magyar Néphadsereg osztályvezetője, Komjáti János őrnagy által a Zala Megyei Tanács egyházügyi tanácsosához küldött megkeresés, melyben Sárkány András pusztaszentlászlói evangélikus lelkészről és családjáról kér tájékoztatást, akinek lányát egy katonatiszt kívánja feleségül venni – Szentkirályszabadja, 1970. január 20.
28. b. Bajor Károly megyei egyházügyi tanácsos válasza Komjáti János őrnagy, a Magyar Néphadsereg osztályvezetőjének megkeresésére, melyben tájékoztatást
ad Sárkány András pusztaszentlászlói evangélikus lelkészről és családjáról – Zalaegerszeg, 1970. január 23.
29. a. A Surdi Evangélikus Egyházközség kérelme az Állami Egyházügyi Hivatalhoz a surdi evangélikus templom és lelkészlakás tatarozási engedélye ügyében –
Surd, 1970. április 25.
29. b. Dr. Pusztai László surdi evangélikus lelkész levele a Zala Megyei Tanács egyházügyi tanácsosához a surdi evangélikus templom és lelkészlakás tatarozási engedélye ügyében – Surd, 1970. április 26.
29. c. A Zala Megyei Tanács elnökének engedélye a surdi evangélikus templom és lelkészlakás tatarozása ügyében – Zalaegerszeg, 1970. május 3.
egyházügyi tanácsosához, melyben egy református lelkész Lentiben végzett látogatásait nehezményezi – Lenti, 1973. június 9.
31. Fekete Sándor református esperes tájékoztatása Bajor Károly, a Zala Megyei Tanács egyházügyi tanácsosa részére az egyházmegye Zala megye területén
található gyülekezeteinek 1972. évi népmozgalmi adatairól – Körmend, 1973.
június 23
32. a. A Zalaegerszegi Református Egyházközség kérelme a Zala Megyei Tanács egyházügyi tanácsosához a zalaegerszegi református lelkészlakás tatarozási
engedélye ügyében – Zalaegerszeg, 1973. június 26.
32. b. Bajor Károly, a Zala Megyei Tanács egyházügyi tanácsosának elvi engedélye a zalaegerszegi református lelkészlakás tatarozása ügyében – Zalaegerszeg, 1973. június 27
Levéltári források
Felhasznált irodalom
Forráskiadványok
Szakirodalom.
Kézikönyvek, lexikonok
Rövidítések
KÉPEK

 

Oldalszám: 344

Kiadási év: 2018

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.