Nincs termék a kosárban!

Jan Assmann: A kulturális emlékezet

Jan Assmann: A kulturális emlékezet

Cikkszám : S9789639777309
Kiadó:
Atlantisz Kiadó
Fogyasztói ár4.995 Ft
Ár / kg:

Mi a láthatóvá tett kollektív emlékezet, a jelek, a szimbólumok, az írás szerepe a korai államok kialakulásában?
Írás, emlékezés és etnikai, közösségi identitás közösségi identitás kölcsönviszonyát Jan Assmann professzor az antik Egyiptom, Izrael és Görögország példáján mutatja be, melyek írásbeliségükkel addig bejáratlan területekre léptek: Egyiptom az államiság, Izrael a vallás, Görögország a tudomány területére. "Az irodalmi kommunikáció archeológusa" a modern etnológia, történeti kutatás és filozófia nézőpontjából tárja fel a klasszikus társadalmakkal való szoros kapcsolatunkat. Könyve az utóbbi évek egyik legnagyobb hatású kultúrelméleti munkája.

Tartalom

Előszó
Bevezetés
Első rész: elméleti alapok
Első fejezet. Az emlékezés kultúrája
Előzetes megjegyzések
A múlt társadalmi konstrukciója - Maurice Halbwachs
Egyéni és kollektív emlékezet
Az emlékezés alakzatai
A kollektív emlékezet térbeli és időbeli kötöttsége
A kollektív emlékezet csoportfüggősége
A kollektív emlékezet rekostruktív természete
Emlékezet versustörténelem
Összefoglalás
Kommunikatív emlékezés emlékezet
A "sodródó hasadék" - két modus memorandi
A rítus és az ünnep mint a kulturális emlékezet elsődleges szerveződésformái
Az emlékezés tájai. Palesztina mint "mnemotoposz"
Átmenetek
Megemlékezés a halottakról
Emlékezet és hagyomány
A kulturális emlékezet változatai: "forró" és "hideg" hagyomány
A "történeti érzék" mítosza
"Hideg" és "forró" emlékezés
Uralom és emlékezet szövetsége
Uralom és felejtés szövetsége
Dokumentáció - a történelem ellenőrzése vagy értelmezése?
Abszolút és viszonylagos múlt
Az emlékezés mitomotorikája
A megalapozó és a jelennek kontrasztot vető emlékezés
Az emlékezés mint ellenállás
Második fejezet. Írásos kultúra
A rituálistól a textuális koherenciáig
Ismétlés és interpretáció
Ismétlés és megjelenítés
Korai írásos kultúrák - a hagyomány árama
Kanonizáció és interpretáció
Ismétlés és variáció
A kánon - a fogalom tisztázása
Antik jelentéstörténet
Mérték, irányvonal, kritérium
Mintakép, modell
Szabály, norma
Tábla, lista
Újabb jelentéstörténet
Kánon és kódex
A megszentelő elv - egységformula vagy öntörvényűség
A megszentelt szövegállomány - kánon és klasszika
Összefoglalás
Az invariancia kiéleződése - a pontosságtól a szentségig
A változatosság megzabolázása - kötöttség és kötelező érvény az ész jegyében
A határ kiélezése, polarizáció
Az értékszempont kiéleződése - identitás megalapozása
Harmadik fejezet. Kulturális identitás és politikai képzelőerő
Identitás, tudat, reflexivitás
Személyes és kollektív identitás
Alapstruktúrák és felerősödött alakjaik
Identitás, kommunikáció, kultúra
Az identitás szimbolikus megjelenési formái
Keringés
A hagyomány - ceremoniális kommunikáció és rituális koherencia
Az etnogenezis mint kollektív identitás alapszerkezetének felerősödése
Integráció és központosulás
Elkülönülés és egyenlősítés
Második rész: esettanulmányok
Előzetes megjegyzések
Negyedik fejezet. Egyiptom és az állam feltalálása
Az egyiptomi írásos kultúra alapvonásai
Az integráció mitomotorikája
A "monumentális diskurzus" - a hatalom és az örökkévalóság írása
Kánon és identitás
A késő egyiptomi templom mint "kánon"
Templom és könyv
A templom törvénye
Platón és az egyiptomi templom
Kultúra és kozmosz azonosítása
A kulturális szimbolika tömörsége, a szó differenciálatlansága
Ötödik fejezet. Izrael és a vallás feltalálása
A vallás mint ellenállás
"Ércfal" építése: Izrael és Egyiptom orthopraktikus elhatárolódásának útja
A kivonulás mint emlékezési alakzat
Az "Egyedül-Jahve-mozgalom" mint emlékezetformáló emlékezésközösség
A vallás mint ellenállás.A vallás születése a (saját) kultúrával szembeni ellenállásból
A hagyomány felelevenítése mint perzsa kultúrapolitika
A vallás mint emlékezés. A Deuteronomium mint a kulturális mnemotechnika paradigmája
A felejtés döbbenete. A kulturális mnemotechnika alapító legendája
A veszélyeztetett emlékezés, és a felejtés társadalmi feltételei
Hatodik fejezet. A történelem születése a jog szelleméből
Szemiotizáció a büntetés és a megmentés jegyében
Iustitia connectiva
Hettita történetírás Kr. e. 1300 táján
A történelem szemiotizálása a megmentés jegyében
A történelem teologizálása a "szándék-teológia" jegyében
A "karizmatikus eseménytől" és "karizmatikus történelemig"
Jelek és csodák: karizmatikus események mint a történelem teologizálásának első lépcsőfoka
A karizmatikus történelem mint a történelem teologizálásának második lépcsőfoka
A bűn genealógiájáról
Hetedik fejezet. Görögország és a gondolkodás diszciplinarizálódása
Görögország és az írásos kultúra következményei
Az alfabetikus írásrendszer
Írásrendszer és az írásos kultúra
Homérosz és a görög nép születése
A héroikus kor a homéroszi emlékezésben
Homérosz emlékezete: klasszika és klasszicizmus
Hüpolépszisz - írásos kultúra és eszmefejlődés Görögországban
A diskurzus szerveződésének hüpolétikus formái
A hüpolépszisz folyamata mint az autoritás és a kritika intézményesítése
Van-e a gondolkodásnak története? A szellemtörténet mint hüpoléptikus folyamat
A kulturális emlékezet. Kísérlet az összefoglalásra
Irodalomjegyzék

 

Oldalszám: 324

Kiadási év: 2018

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.